effective dimension of the rain volume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective dimension of the rain volume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective dimension of the rain volume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective dimension of the rain volume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective dimension of the rain volume

    * kỹ thuật

    lượng có ích của khối nước mưa