effective depth at the section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective depth at the section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective depth at the section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective depth at the section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective depth at the section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiều cao có hiệu của mặt đất