effective cross-sectional area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective cross-sectional area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective cross-sectional area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective cross-sectional area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective cross-sectional area

    * kỹ thuật

    vật lý:

    diện tích mặt cắt hiệu dụng