effective ambient (air) temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective ambient (air) temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective ambient (air) temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective ambient (air) temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective ambient (air) temperature

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nhiệt độ hiệu quả bao quanh