effective absorbing area (of a receiving antenna) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective absorbing area (of a receiving antenna) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective absorbing area (of a receiving antenna) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective absorbing area (of a receiving antenna).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective absorbing area (of a receiving antenna)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bề mặt hấp thụ hiệu quả của ăng ten thu