eating disorder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eating disorder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eating disorder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eating disorder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eating disorder

    a disorder of the normal eating routine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).