dreamy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dreamy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dreamy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dreamy.

Từ điển Anh Việt

 • dreamy

  /'dri:mi/

  * tính từ

  hay mơ màng, hay mơ mộng vẩn vơ, không thực tế, hão huyền

  như trong giấc mơ, kỳ ảo

  mơ hồ, lờ mờ, mờ mịt

  (từ hiếm,nghĩa hiếm), (thơ ca) đầy những giấc mơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dreamy

  dreamy in mood or nature

  a woolgathering moment

  Synonyms: moony, woolgathering

  lacking spirit or liveliness

  a lackadaisical attempt

  a languid mood

  a languid wave of the hand

  a hot languorous afternoon

  Synonyms: lackadaisical, languid, languorous