developed luminosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

developed luminosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm developed luminosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của developed luminosity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • developed luminosity

    * kỹ thuật

    vật lý:

    độ trưng tăng tiến