depravity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

depravity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm depravity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của depravity.

Từ điển Anh Việt

 • depravity

  /di'præviti/

  * danh từ

  tình trạng hư hỏng, tình trạng suy đồi; sự sa đoạ

  hành động đồi bại; hành động sa đoạ, hành động truỵ lạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • depravity

  a corrupt or depraved or degenerate act or practice

  the various turpitudes of modern society

  Synonyms: turpitude

  Similar:

  corruption: moral perversion; impairment of virtue and moral principles

  the luxury and corruption among the upper classes

  moral degeneracy followed intellectual degeneration

  its brothels, its opium parlors, its depravity

  Rome had fallen into moral putrefaction

  Synonyms: degeneracy, depravation, putrefaction