department of chemistry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

department of chemistry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm department of chemistry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của department of chemistry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • department of chemistry

    Similar:

    chemistry department: the academic department responsible for teaching and research in chemistry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).