defendant option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

defendant option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm defendant option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của defendant option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • defendant option

    * kinh tế

    quyền lựa chọn (địa điểm trọng tài) của bị cáo