debouch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

debouch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm debouch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của debouch.

Từ điển Anh Việt

 • debouch

  /di'bautʃ/

  * nội động từ

  thoát ra chỗ rộng

  chảy ra (sông)

  (quân sự) ra khỏi đường hẻm, ra khỏi rừng sâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • debouch

  march out (as from a defile) into open ground

  The regiments debouched from the valley

  Synonyms: march out

  pass out or emerge; especially of rivers

  The tributary debouched into the big river