cynthia moth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cynthia moth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cynthia moth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cynthia moth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cynthia moth

    large Asiatic moth introduced into the United States; larvae feed on the ailanthus

    Synonyms: Samia cynthia, Samia walkeri

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).