cycloid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cycloid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cycloid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cycloid.

Từ điển Anh Việt

 • cycloid

  /'saiklɔid/

  * danh từ

  (toán học) xycloit

 • cycloid

  (Tech) dây quay, xiclôit

 • cycloid

  xicloit

  curtate c. xicloit co

  prolate c. xicloit duỗi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cycloid

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cycloit

  xicloit

  xây dựng:

  đường cong cicloit

  cơ khí & công trình:

  đường xycloit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cycloid

  a line generated by a point on a circle rolling along a straight line

  resembling a circle

  Synonyms: cycloidal