cycloidal-profile teeth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cycloidal-profile teeth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cycloidal-profile teeth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cycloidal-profile teeth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cycloidal-profile teeth

    * kỹ thuật

    răng bánh răng xycloit

    răng xycloit