crystalline glaze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crystalline glaze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crystalline glaze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crystalline glaze.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crystalline glaze

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    men kết tinh