crimped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crimped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crimped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crimped.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crimped

    * kỹ thuật

    dệt may:

    được gấp nếp

    nếp lượn sóng