crimped fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crimped fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crimped fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crimped fiber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crimped fiber

    * kỹ thuật

    sợi quăn