crimped fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crimped fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crimped fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crimped fibre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crimped fibre

    * kỹ thuật

    sợi quăn