courteous service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

courteous service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm courteous service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của courteous service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • courteous service

    * kinh tế

    phục vụ chu đáo