countervailing company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countervailing company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countervailing company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countervailing company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • countervailing company

    * kinh tế

    công ty đối kháng