corporeal section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corporeal section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corporeal section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corporeal section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corporeal section

    * kỹ thuật

    y học:

    mở tử cung kinh điển, mở tử cung thân