cornelia otis skinner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cornelia otis skinner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cornelia otis skinner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cornelia otis skinner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cornelia otis skinner

    Similar:

    skinner: United States actress noted for her one-woman shows (1901-1979)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).