corduroy road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corduroy road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corduroy road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corduroy road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corduroy road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường lát gỗ tròn