cooling water demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cooling water demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cooling water demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cooling water demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cooling water demand

    * kỹ thuật

    nhu cầu nước giải nhiệt