converter cabinet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

converter cabinet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm converter cabinet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của converter cabinet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • converter cabinet

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hộp bộ biến đổi