conversant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversant.

Từ điển Anh Việt

 • conversant

  /kən'və:sənt/

  * tính từ

  thân mật, thân thiết

  conversant with someone: thân mật với ai, thân thiết với ai

  biết, quen, giỏi, thạo (việc gì)

  not yet conversant with the new rules: chưa biết những điều lệ mới

  conversant with something: thạo việc gì

  (+ about, in, with) có liên quan tơi, dính dáng tới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conversant

  (usually followed by `with') well informed about or knowing thoroughly

  conversant with business trends

  familiar with the complex machinery

  he was familiar with those roads

  Synonyms: familiar