connecting tubule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connecting tubule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connecting tubule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connecting tubule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • connecting tubule

    * kỹ thuật

    ống nối