connecting flight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connecting flight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connecting flight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connecting flight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • connecting flight

    * kinh tế

    chuyến bay chuyển tiếp

    chuyển sang máy bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • connecting flight

    a flight with an intermediate stop and a change of aircraft (possibly a change of airlines)