connecting sleeve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connecting sleeve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connecting sleeve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connecting sleeve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • connecting sleeve

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống lồng nối