connecting rod shank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

connecting rod shank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm connecting rod shank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của connecting rod shank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • connecting rod shank

    * kỹ thuật

    ô tô:

    thân thanh truyền