comply with a request (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comply with a request (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comply with a request (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comply with a request (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • comply with a request (to...)

    * kinh tế

    đồng ý làm theo lời thỉnh cầu

    thỏa mãn một yêu cầu