compiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compiler.

Từ điển Anh Việt

 • compiler

  /kəm'pailə/

  * danh từ

  người biên soạn, người sưu tập tài liệu

 • compiler

  (Tech) chương trình biên dịch; bộ biên dịch

 • compiler

  biên soạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • compiler

  * kinh tế

  người biên soạn

  người sưu tập tài liệu

  * kỹ thuật

  người soạn

  trình biên dịch

  toán & tin:

  bộ biên dịch

  chương trình biên dịch

  xây dựng:

  soạn giả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • compiler

  a person who compiles information (as for reference purposes)

  (computer science) a program that decodes instructions written in a higher order language and produces an assembly language program

  Synonyms: compiling program