communist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

communist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm communist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của communist.

Từ điển Anh Việt

 • communist

  /'kɔmjunist/

  * danh từ

  người cộng sản

  * tính từ+ (communistic)

  /,kɔmju'nistik/

  cộng sản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • communist

  a member of the communist party

  a socialist who advocates communism

  Synonyms: commie

  relating to or marked by communism

  Communist Party

  communist governments

  communistic propaganda

  Synonyms: communistic