combining process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combining process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combining process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combining process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combining process

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    quy trình kết hợp