combining network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combining network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combining network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combining network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combining network

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng kết hợp