colonize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colonize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colonize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colonize.

Từ điển Anh Việt

 • colonize

  /'kɔlənaiz/ (colonise) /'kɔlənaiz/

  * ngoại động từ

  chiếm làm thuộc địa

  * nội động từ

  lập thuộc địa

  định cư, ở

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gài cử tri vào một khu vực bầu cử (nhằm mục đích gian lận)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • colonize

  settle as a colony; of countries in the developing world

  Europeans colonized Africa in the 17th century

  Synonyms: colonise

  Antonyms: decolonize, decolonise

  settle as colonists or establish a colony (in)

  The British colonized the East Coast

  Synonyms: colonise