collimating staff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collimating staff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collimating staff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collimating staff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collimating staff

    * kỹ thuật

    mia

    xây dựng:

    tiêu ngắm