colic vein middle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colic vein middle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colic vein middle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colic vein middle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • colic vein middle

    * kỹ thuật

    y học:

    tĩnh mạch kết tràng giữa