coffin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coffin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coffin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coffin.

Từ điển Anh Việt

 • coffin

  /'kɔfin/

  * danh từ

  áo quan, quan tài

  (hàng hải) tàu ọp ẹp

  móng (ngựa)

  to drive a nail into one's coffin

  làm chóng chết, làm giảm thọ (vì lo nghĩ, vì chơi bời quá độ...)

  * ngoại động từ

  cho vào áo quan, cho vào quan tài

  cất kỹ, cất vào một chỗ khó lấy ra (sách...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coffin

  box in which a corpse is buried or cremated

  Synonyms: casket

  place into a coffin

  her body was coffined