coerce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coerce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coerce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coerce.

Từ điển Anh Việt

 • coerce

  /kou'ə:s/

  * ngoại động từ

  buộc, ép, ép buộc

  to coerce into obedience: ép phải vâng lời

 • coerce

  kháng; ép buộc; cưỡng bức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coerce

  * kỹ thuật

  cưỡng bức

  ép

  ép buộc

  kháng

  toán & tin:

  kháng ép buộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coerce

  to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means :"She forced him to take a job in the city"

  He squeezed her for information

  Synonyms: hale, squeeze, pressure, force