cleavage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cleavage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cleavage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cleavage.

Từ điển Anh Việt

 • cleavage

  /'kli:vidʤ/

  * danh từ

  sự chẻ, sự bổ ra

  (nghĩa bóng) sự phân ra, sự chia tách

  the cleavage of society: sự phân ra giai cấp trong xã hội

  (địa lý,địa chất) tính dễ tách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cleavage

  * kinh tế

  sự phân hủy

  * kỹ thuật

  sự bọc

  sự chẻ

  sự tách

  sự tách lớp

  thớ lớp

  thớ nứt

  tính phân lớp

  hóa học & vật liệu:

  khối nứt

  xây dựng:

  mảnh được chẻ ra

  sự chẻ theo thớ

  tính dễ chẻ thớ

  tính dễ tách

  tính dễ tách thớ

  cơ khí & công trình:

  sự bổ

  tính dễ tách (lớp)

  điện lạnh:

  sự lóc

  y học:

  sự phân cắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cleavage

  the state of being split or cleft

  there was a cleavage between the liberal and conservative members

  the breaking of a chemical bond in a molecule resulting in smaller molecules

  (embryology) the repeated division of a fertilised ovum

  Synonyms: segmentation

  the line formed by a groove between two parts (especially the separation between a woman's breasts)

  the act of cleaving or splitting