christopher william bradshaw isherwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

christopher william bradshaw isherwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm christopher william bradshaw isherwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của christopher william bradshaw isherwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • christopher william bradshaw isherwood

    Similar:

    isherwood: United States writer (born in England) whose best known novels portray Berlin in the 1930's and who collaborated with W. H. Auden in writing plays in verse (1904-1986)

    Synonyms: Christopher Isherwood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).