chlorine gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chlorine gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chlorine gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chlorine gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chlorine gas

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khí clo