chloral formamide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chloral formamide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chloral formamide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chloral formamide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chloral formamide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cloral focmamit