cheerful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheerful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheerful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheerful.

Từ điển Anh Việt

 • cheerful

  /'tʃjəful/

  * tính từ

  vui mừng, phấn khởi; hớn hở, tươi cười

  a cheerful face: bộ mặt hớn hở

  vui mắt; vui vẻ

  a cheerful room: căn phòng vui mắt

  a cheerful conversation: câu chuyện vui vẻ

  vui lòng, sẵn lòng, không miễn cưỡng (việc làm)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cheerful

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vui tươi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cheerful

  being full of or promoting cheer; having or showing good spirits

  her cheerful nature

  a cheerful greeting

  a cheerful room

  as cheerful as anyone confined to a hospital bed could be

  Antonyms: depressing

  pleasantly (even unrealistically) optimistic

  Synonyms: pollyannaish, upbeat