cheddar pink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheddar pink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheddar pink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheddar pink.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cheddar pink

    mat-forming perennial of central Europe with large fragrant pink or red flowers

    Synonyms: Diangus gratianopolitanus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).