chassidim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chassidim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chassidim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chassidim.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chassidim

  Similar:

  hasidim: a sect of Orthodox Jews that arose out of a pietistic movement originating in eastern Europe in the second half of the 18th century; a sect that follows the Mosaic law strictly

  Synonyms: Hassidim, Hasidism, Chasidim

  hasid: a member of a Jewish sect that observes a form of strict Orthodox Judaism

  Synonyms: Hassid, Chasid, Chassid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).