charpy v-notch test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charpy v-notch test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charpy v-notch test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charpy v-notch test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charpy v-notch test

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự thử va đập Charpy