charpy impact machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charpy impact machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charpy impact machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charpy impact machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charpy impact machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy đập Charpy